Výše odměny za právní služby vyplývá z časové a odborné náročnosti požadovaných služeb a rovněž z hodnoty věci či případu, jehož se právní služby mají týkat. Cenu ovlivňuje i požadavek na bezodkladné vyřízení nebo poskytnutí právních služeb v anglickém jazyce či mimo běžnou pracovní dobu advokáta.

Odměna se sjednává vždy individuálně na základě dohody mezi klientem a advokátem před započetím poskytování právních služeb. Informaci o její předpokládané výši klient obdrží obratem po upřesnění svých požadavků na poskytnutí právních služeb. V následující tabulce je uveden přehled nejčastěji používaných způsobů výpočtu odměny advokáta.

 Typ odměny  Částka  Poznámka
hodinová sazba 1 000–2 000 Kč za každou započatou hodinu Jestliže to povaha věci umožňuje, sdělí advokát klientovi předem předpokládanou časovou náročnost věci.
pevná částka dohodou Využívá se zejména pro jednorázové právní služby (sepsání smlouvy či právního rozboru aj.).
paušální odměna měsíční platby za sjednaný limit hodin práce advokáta Vhodná pro klienty s relativně pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu, pro něž je výhodnější než běžná hodinová sazba díky finančnímu zvýhodnění (objemové slevě). Zaručuje jistotu stabilní právní podpory dle aktuální potřeby.
odměna za advokátní úschovu min. 3 000 Kč Výše odměny vyplývá z výše částky přijaté do úschovy.
úhrada hotových výdajů dle vynaložené částky Klient hradí hotové výdaje, které advokát vynaložil v souvislosti s poskytovanými právními službami (soudní a jiné poplatky, cestovné, přepravné, náklady na vyhotovení kopií a opisů, na pořízení překladů, znaleckých posudků aj.). Advokát klienta předem upozorní na možný vznik těchto výdajů při sjednávání služeb.

Mgr. Jakub Reitschmied, advokát, není plátcem DPH.

Víte, že…

…v případě, že mezi advokátem a klientem nejsou výše odměny nebo způsob jejího určení dohodnuty, je advokát oprávněn účtovat klientovi odměnu stanovenou dle počtu a povahy provedených úkonů právní služby způsobem určeným vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění?