V rámci občanského práva poskytuji právní služby týkající se zejména:

 • přípravy, posouzení a revize veškeré smluvní dokumentace dle občanského zákoníku, jako jsou například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o postoupení pohledávky, nepojmenované smlouvy aj.
 • spotřebitelských smluv a nároků z nich vzniklých, ochrany práv spotřebitele
 • věcných břemen, služebností, zástavních práv, zajištění závazků
 • náhrady škody na majetku i zdraví, bezdůvodného obohacení
 • podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů a jejich vypořádání
 • poradenství a zastupování ve věcech sousedských vztahů
 • poradenství v oblasti směnek
 • řešení všech sporů vyplývajících z občanskoprávních vztahů
 • vymáhání peněžitých pohledávek a dalších nároků z občanskoprávních vztahů (příprava předžalobní výzvy, zpracování žaloby, zastoupení v soudním řízení)
 • zastupování klientů před soudy a jinými orgány
 • zastupování v exekučním řízení, zastupování v řízení o výkon rozhodnutí
Právní služby

Rozcestník: